Algemene voorwaarden

Voorwaarden regeling 'Afrekenen met winkeldieven'

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ van De stichting Afrekenen met Winkeldieven van Detailhandel Nederland.

1.2. De deelnemer verklaart zich door het inzenden van het aanmeldformulier via de website www.afrekenenmetwinkeldieven.nl akkoord met de inhoud van deze voorwaarden.

1.3. De stichting Afrekenen met Winkeldieven heeft het recht de voorwaarden eenzijdig te wijzen. De deelnemer zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de voorwaarden.

Artikel 2. Aanmelding deelnemer

2.1 Registratie vindt plaats op filiaal/vestigingsniveau met een uniek e-mailadres. Bedrijven met meer dan 10 vestigingen kunnen in overleg met de stichting Afrekenen met Winkeldieven afspraken maken over centrale registratie.

2.2 De deelnemer zal voor het aanmelden de door de stichting Afrekenen met Winkeldieven verzochte gegevens verstrekken.

2.3 De deelnemer staat er voor in dat de gegevens bij het aanmelden correct, volledig en up-to-date zijn. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens via de site.

2.4 Indien de deelnemer informatie verstrekt welke onvolledig, incorrect of verouderd is, zal de stichting Afrekenen met Winkeldieven de aanmelding niet verwerken. De stichting Afrekenen met Winkeldieven zal de deelnemer hiervan op de hoogte stellen.

2.5 De stichting Afrekenen met Winkeldieven zal de in het aanmeldformulier opgenomen gegevens verwerken in overeenstemming met de Privacyverklaring, zoals omschreven in artikel 6.

Artikel 3. Rechten en verplichtingen stichting Afrekenen met Winkeldieven

3.1 De stichting Afrekenen met Winkeldieven zal de regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in de voorwaarden.

3.2 De deelnemer ontvangt van de stichting Afrekenen met Winkeldieven voorlichtingsmateriaal, waaronder een raamsticker en een poster.

3.3 De deelnemer ontvangt van de stichting Afrekenen met Winkeldieven - in digitale vorm - het benodigde schadeverhaalformulier.

3.4 De stichting Afrekenen met Winkeldieven stelt alles in het werk om namens de deelnemer de vordering bij de dader te incasseren en schakelt indien nodig een deurwaarder in.

3.4 De stichting Afrekenen met Winkeldieven houdt een bedrag van 41 euro in op elke schadevordering voor de administratieve afhandeling.

3.5 De stichting Afrekenen met Winkeldieven bepaalt of een claim al dan niet wordt doorgezet. Indien het schadebedrag niet geïnd kan worden, stelt de stichting Afrekenen met Winkeldieven de deelnemer hiervan op de hoogte. De stichting Afrekenen met Winkeldieven de deelnemer zijn in dat geval niets aan elkaar verschuldigd.

3.6 Wanneer de stichting Afrekenen met Winkeldieven bewijs ontvangt van een onvoorwaardelijke vrijspraak in desbetreffende zaak, zal de stichting Afrekenen met Winkeldieven de betreffende claim intrekken als de dader het schadeverhaalformulier niet heeft ondertekend.

3.7 Correspondentie over deze regeling gebeurt zover mogelijk via e-mail of de site. De stichting Afrekenen met Winkeldieven stuurt per e-mail een ontvangstbevestiging van de aanmelding naar de deelnemer. Deelnemers kunnen via de site de status van een claim volgen. Indien gewenst worden bovendien e-mails verzonden als:

 • uw claim is verstuurd;
 • er een herinnering is gestuurd;
 • uw claim is overgedragen aan het incassobureau;
 • uw claim is betaald;
 • uw claim oninbaar is;
 • uw claim is afgekeurd.

Artikel 4. Rechten en verplichtingen deelnemer

4.1 De deelnemer is bedrijfsmatig actief in de detailhandel

4.2 Voor een schadeclaim als gevolg van winkeldiefstal maakt de deelnemer gebruik van het schadeverhaalformulier, zoals verstrekt door de stichting Afrekenen met Winkeldieven . Dit formulier wordt door de deelnemer ingevuld bij een aanhouding. De deelnemer behoudt het origineel en dient een kopie van het schadeverhaalformulier, inclusief de voorwaarden zoals vermeld op pagina 2, mee te geven aan de winkeldief.

4.3 De deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevens zoals vermeld op het schadeverhaalformulier.

4.4 De deelnemer draagt de inning van het schadebedrag zoals vermeld op het schadeverhaalformulier over aan de stichting Afrekenen met Winkeldieven en is verantwoordelijk voor het op juiste en volledige wijze doorgeven van de benodigde gegevens binnen 60 dagen na de delict datum.

4.5 De deelnemer maakt gebruik van het voorlichtingsmateriaal van de stichting Afrekenen met Winkeldieven om deelname aan de regeling kenbaar te maken aan klanten.

4.6 De deelnemers maakt op integere manier gebruik van het systeem. Wanneer blijkt dat dit niet het geval is, zullen bij eventuele juridische procedures alle betreffende kosten voor rekening komen van de deelnemer.

Artikel 5. Overeenkomst van lastgeving

5.1 Met het inzenden door de deelnemer van het schadeverhaalformulier geeft de deelnemer aan de stichting Afrekenen met Winkeldieven de last (opdracht) de in het formulier omschreven vordering in het belang van de deelnemer geheel naar eigen inzicht van de stichting Afrekenen met Winkeldieven bij de schuldenaar te incasseren, waarbij de stichting Afrekenen met Winkeldieven in eigen naam namens de deelnemer rechtshandelingen zal mogen verrichten, alsmede de daarmee samenhangende rechten zal mogen effectueren, en in dit kader onder meer:

 • betalingen te doen en te ontvangen, daarvoor te kwiteren of de ontvangst te weigeren;
 • te onderhandelen en mee te werken aan al of niet gestructureerde bemiddelingspogingen van derden, dadingen en akkoorden aan te gaan, vaststellingsovereenkomsten, (regelings)overeenkomsten af te sluiten en afstand van rechten te doen;
 • in geval de schuldenaar in staat van faillissement is verklaard of de wettelijke schuldsaneringsregeling op de schuldenaar van toepassing is verklaard op te komen bij de verificatie van schuldvorderingen en de deugdelijkheid van de vordering te bevestigen en voor of tegen aangeboden akkoorden te stemmen;
 • als procespartij voor de deelnemer in rechte op te treden, in ingestelde rechtsvorderingen en gewezen rechterlijke uitspraken te berusten, rechtsmiddelen aan te wenden en ter zake verweer te voeren, vonnissen en arresten, beschikkingen en bevelschriften te verkrijgen en grossen daarvan aan te vragen;
 • alle mogelijke beslagen onder een schuldenaar of een derde te doen leggen, dwangsommen te incasseren en meer in het algemeen alle mogelijke en wenselijk geachte conservatoire en executoriale maatregelen voor de deelnemer te nemen;
 • en verder al datgene te doen wat de stichting Afrekenen met Winkeldieven in het belang van de deelnemer, gewenst, nuttig of noodzakelijk zal achten en de deelnemer, zelf tegenwoordig zijnde, zou kunnen, mogen of moeten doen, alles met de macht van substitutie.

5.2 Na goedkeuring en het in behandeling nemen van het schadeverhaalformulier door de stichting Afrekenen met Winkeldieven is de hierboven omschreven last door de stichting Afrekenen met Winkeldieven aanvaard, met in achtneming van al hetgeen in deze voorwaarden regeling ‘Afrekenen met winkeldieven’ verder is opgenomen.

5.3 De stichting Afrekenen met Winkeldieven is gerechtigd de last door een door Detailhandel Nederland aan te wijzen derde (waaronder begrepen incassobureaus, deurwaarderskantoren en advocatenkantoren) uit te doen voeren en met deze een hiertoe strekkende overeenkomst van onderlastgeving aan te gaan.

5.4 Mocht er in een door de stichting Afrekenen met Winkeldieven in het kader van bovengenoemde last aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure een persoonlijke verschijning van partijen worden bevolen (bijvoorbeeld een comparitie van partijen en/of een getuigenverhoor), dan is de deelnemer verplicht zelf of vertegenwoordigd door een door het bestuur van de deelnemer gevolmachtigde medewerk(st)er, (mede) bij deze zitting aanwezig zijn.

5.5 De stichting Afrekenen met Winkeldieven en de deelnemer kunnen de lastgevingovereenkomst opzeggen onverminderd de mogelijkheden van ontbinding en schadevergoeding voor een partij, die de wet haar in geval van een tekortkoming van de andere partij biedt.

 • 5.6 De overeenkomst van lastgeving eindigt op het moment dat: - deze door de stichting Afrekenen met Winkeldieven of de deelnemer is opgezegd; - de vordering is geïncasseerd; - De stichting Afrekenen met Winkeldieven aan de deelnemer heeft medegedeeld dat de vordering van de deelnemer naar inzicht van de stichting Afrekenen met Winkeldieven of de door haar ingeschakelde derden:
  a) niet kan worden geïncasseerd;
  b) juridisch of wegens gebrek aan (voldoende) bewijsmiddelen niet haalbaar is;
  c) niet wordt doorgezet uit hoofde van kosten/baten afwegingen;
  d) niet wordt doorgezet vanwege het ontbreken van voldoende verhaalsmogelijkheden bij de schuldenaar.

Artikel 6. Privacy

6.1 De stichting Afrekenen met Winkeldieven zal de gegevens van de deelnemer uitsluitend gebruiken voor de verwerking en afhandeling van de vorderingen.

6.2 De stichting Afrekenen met Winkeldieven verwerkt de gegevens van de deelnemer in een beveiligde omgeving en heeft procedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de gegevens alleen beschikbaar worden gesteld aan personeelsleden die bij de uitvoering van de regeling zijn betrokken.

6.3 De deelnemer geeft hierbij toestemming aan de stichting Afrekenen met Winkeldieven voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens.

Artikel 7. Minderjarigen en groepsaansprakelijkheid

7.1 Minderjarigen jonger dan 14 jaar vallen niet onder de regeling Afrekenen met winkeldieven.

7.2 Voor winkelcriminaliteit in deze regeling die in vereniging is begaan, geldt groepsaansprakelijkheid: ieder is hoofdelijk aansprakelijk voor het totaalschadebedrag. Bij betaling door een van de vereniging vervalt de vordering op de overige.

Artikel 8. Beëindiging gebruik

8.1 De stichting Afrekenen met Winkeldieven behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen in het geval de deelnemer in strijd handelt met de bepalingen in de deze voorwaarden.

8.2 Indien er sprake is van overtreding van hetgeen in artikel 6.1 is omschreven, kan met onmiddellijke ingang de beëindiging voltrokken worden zonder (voorafgaande) berichtgeving.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.