Privacy

Stichting Afrekenen met Winkeldieven (AMW) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting AMW houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Stichting Afrekenen met Winkeldieven Stichting Afrekenen met Winkeldieven, gevestigd aan Overgoo 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Overgoo 13
2266 JZ LEIDSCHENDAM
+31 70 200 20 76
www.afrekenenwinkeldieven.nl
de heer Bert van Steeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Afrekenen met Winkeldieven. Hij is te bereiken via bert.vansteeg@detailhandel.nl

Privacy en AVG
Privacy is een grondrecht. De privacyregelgeving is er daarom op gericht om individuen te beschermen. Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De grootste wijziging die de AVG meebrengt is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie of zelfstandige professional zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG. Wij informeren u graag hoe AMW omgaat met de beginselen uit de AVG.

Verwerking van persoonsgegevens
De privacywetgeving geldt voor iedere verwerking van persoonsgegevens. De begrippen persoonsgegeven en verwerking worden zeer ruim uitgelegd door de toezichthouders, waaronder de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is iedere handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens. Het hoeft geen actieve handeling te zijn. Het inzien, bewaren, verstrekken of uitsluitend opslaan of vernietigen van persoonsgegevens zijn allemaal verwerkingen. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijk persoon (de betrokkene). Denk aan contactgegevens, foto’s, camerabeelden, sportprestaties, telefoonopnames en IP adressen.

Deelnemers aan AMW verwerken via het systeem van AMW strafrechtelijke gegevens van personen die schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal binnen de betreffende organisatie. AMW verwerkt deze gegevens voor haar deelnemers bij de afhandeling. De verwerking van persoonsgegevens wordt nader geregeld in Uitvoeringswet AVG, die eenzelfde structuur zal kennen als de huidige Wbp.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Afrekenen met Winkeldieven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Afrekenen met Winkeldieven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@afrekenenmetwinkeldieven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Afrekenen met Winkeldieven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Afrekenen met Winkeldieven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Afrekenen met Winkeldieven) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Afrekenen met Winkeldieven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Afrekenen met Winkeldieven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Afrekenen met Winkeldieven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Afrekenen met Winkeldieven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Afrekenen met Winkeldieven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting hier.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Afrekenen met Winkeldieven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@afrekenenmetwinkeldieven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Afrekenen met Winkeldieven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Afrekenen met Winkeldieven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@afrekenenmetwinkeldieven.nl

Datalekken
In geval er sprake is van een mogelijk datalek wordt er te allen tijde melding gedaan bij de verantwoordelijke functionaris. De melding van een (bijna-)incidentmelding/datalek wordt voor AMW gedaan bij de heer Bert van Steeg, secretaris, via het email adres datalekken@detailhandel.nl. Op dat moment is nog niet beoordeeld of het daadwerkelijk om een datalek gaat.

Om hierin vast te stellen of het om een datalek gaat of niet worden de volgende zaken gecheckt:

 1. Is het een “Datalek”?
 2. Is het incident/ het datalek helder omschreven?
 3. Welke (herstel)maatregelen zijn er al getroffen?

Een onafhankelijk deskundige beoordeelt of er sprake is van een datalek aan de hand van de volgende vragen:

 • Is er sprake van een inbreuk op de beveiliging?
 • Zijn bij de inbreuk persoonsgegevens verloren gegaan?
 • Kan er redelijkerwijs uitgesloten worden dat er persoonsgegevens onrechtmatig zijn ` verwerkt? (hieronder vallen aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan)

Zie voor een toelichting bij deze vragen de ‘beleidsregels meldplicht datalekken’, te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 - 200 20 76 of via email info@afrekenenmetwinkeldieven.nl